Các mẫu văn bản mua bán nhà đất

Tổng hợp các mẫu hợp đồng, mua bán nhà đất...

STT

Tên mẫu văn bản

Tập tin tải về

1

Thủ tục tách thửa, hợp thửa

 

2

Tờ khai tiền sử dụng đất

 

3

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất

 

4

Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

 

5

Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất

 

6

Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất

 

7

Văn bản từ chối nhận di sản

 

8

Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng

 

9

Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ sản chung của vợ chồng

 

10

Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng

 

11

Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc

 

12

Văn bản hủy bỏ di chúc

 

13

Văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền

 

14

Văn bản đề nghị nhận thừa kế

 

15

Văn bản cam kết về tài sản

 

16

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản

 

17

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê tài sản

 

18

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tặng cho

 

19

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản

 

20

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán

 

21

Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

 

22

Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản

 

23

Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng thuê tài sản

 

24

Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng cho

 

25

Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản

 

26

Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán

 

27

Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm

 

28

Hợp đồng ủy quyền

 

29

Hợp đồng trao đổi tài sản

 

30

Hợp đồng thuế khoán

 

31

Hợp đồng thuê tài sản

 

32

Hợp đồng thanh lý hơp đồng thuê tài sản

 

33

Hợp đồng tặng cho

 

34

Hợp đồng mượn tài sản

 

35

Hợp đồng mua bán

 

36

Hợp đồng góp vốn

 

37

Hợp đồng đặt cọc

 

38

Hợp đồng cầm cố tài sản

 

39

Hợp đồng bảo lãnh (Bằng động sản)

 

40

Giấy ủy quyền